Ministeriets enheder

Se kontorernes opgavefordeling m.m.

07. januar 2020

Direktionen

Departementschef 
Jacob Heinsen

Afdelingschef
Flemming Schiller

• Trafikplanlægning vest for Storebælt, herunder strategiske analyser og VVM’er samt projekterings- og anlægslove
• Jernbanesektorens organisering og udvikling samt køb af offentlig servicetrafik på baneområdet
• TogfondenDK
• Signalprogrammet
• Vedligeholdelse af baner og veje
• Jernbane- og vejlovgivning
• Samfundsbegrundet færgefart
• Havne
• Færdsels- og synsområdet
• Investeringsplan

Afdelingschef
Mikkel Sune Smith

• Boligområdet, herunder almene boliger, ejer- og andelsboliger, private udlejningsboliger samt indsatser ift. udsatte boligområder
• Trafikplanlægning i Hovedstaden og på Sjælland, herunder strategiske analyser, VVM’er samt projekterings- og anlægslove
• Brugerfinansierede infrastrukturprojekter
• Faste forbindelser
• Metro og letbaner
• Lokal kollektiv transport, lov om trafikselskaber, taxilov
• Bedre og billigere kollektiv trafik

Afdelingschef
Claus Andersen

• Grøn omstilling på transport- og bygningsområdet
• Klimatilpasning af transportinfrastruktur
• Grøn bilkommission
• Samfundsøkonomiske analyser og landstrafikmodellen
• Godstransport
• Byggeområdet
• Luftfart
• EU og internationale sager

Afdelingschef
Thomas R. Jørgensen

• Ministerområdets bevillinger
• Økonomistyring, regnskab, årsrapporter
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter
• Budgetkonsekvenser af politiske aftaler
• Varetagelse af ejerskabet til selskaber og virksomheder under ministeriet
• Postområdet
• Bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen
• Koncernrapportering samt direktør- og resultatkontrakter
• HR, IT, intern service
• Beredskabet, cybersikkerhed

Ministersekretariatet
Ledende ministersekretær
Teddy Becher

Ministersekretær
Mette Langhoff

Ministersekretær
Amalie Laigaard Andersen

Presseenheden
Pressechef Mia Josiassen

Pressemedarbejder Nanna Tagø

Pressemedarbejder Sofie Amalie Rasmussen

Særlig rådgiver for transportministeren Ida Bjørn-Mortensen

Særlig rådgiver for boligministeren Helge Toksvig Bjerre

Færdselskontoret
Kontorchef
Lisa Pontoppidan Chahil

Opgaver:
• Færdselsloven med tilhørende bekendtgørelser, bortset fra regler om vejes indretning og udstyr samt registrering af køretøjer
• Automatisk trafikkontrol.
• Spiritus og alkolåse.
• Kørekortsdirektiv.
• Køretøjers udstyr og indretning/typegodkendelser.
• Køre- og kørelæreruddannelsenbr /> • Trafik medicin
• Hastigheder
• Forsøg med selvkørende biler
• Forsikring.
• Vejtrafiksikkerhed.
• Rådet for Sikker Trafik.
• Færdselssikkerhedskommissionen.
• Havarikommissionen for vejtrafikulykker

Klima- og Byggekontoret
Kontorchef
Sysser Davidsen

Opgaver:
• Transportens miljø- og klimamæssige betydning.
• Analyser af drivmidler og tiltag, der understøtter grøn transport.
• Transportforskning og -modeller.
• Værktøjer til samfundsøkonomiske vurderinger, beskatningsforhold.
• Automatiske kørselsafgiftssystemer (EETS/REETS).
• Havnepolitik og havnelovgivning.
• Handicappolitik
• Byggepolitik
• Byggeloven og bygningsreglementet.
• Statens Byggeforskningsinstitut
• Bæredygtigt byggeri

Kontoret for Boligøkonomi og -politik
Kontorchef
Stine Klingenberg Madsen

Opgaver:
• Styrings- og rammevilkår for den almene boligsektor.
• Parallelsamfund og udsatte boligområder.
• Sekretariatsbetjening af ghettorepræsentanter.
• Boligøkonomi
• Boligaftaler.
• Landsbyggefonden.
• Ældre-, pleje- og ungdomsboliger.
• Boligsociale indsatser.

Kontoret for Boliglovgivning
Kontorchef
Anitta V. Bugenhagen

Opgaver:
• Lejeloven
• Boligreguleringsloven
• Bopælspligt og korttidsudlejning
• Ejer- og andelsboliger
• Byfornyelsesloven

Togkontoret
Kontorchef
Lars Olsen

Opgaver:
• Strategisk udvikling af jernbanen
• Organisering af jernbanen
• Forundersøgelser og VVM-undersøgelser på jernbanen
• Trafikplan og anlægsplan
• Indkøb af fremtidens tog
• IC4 og øvrig materielsituation
• Stationer
• Udredning om omlægning af S-banen til metrodrift

Institutionsansvar:
• DSB

Kollektiv Trafikkontoret
Kontorchef
Merete Rønmos Houmann

Opgaver:
• Letbaner
• Trafikselskaber og offentlig bustrafik
• Fjernbustrafik
• Takster og billetsystemer
• Rejsekortet og rejseplanen
• Sektoropgaver vedr. kollektiv persontransport
• Analyse af sammenhængende letbane/BRT-net i Storkøbenhavn
• Opgaver vedr. forligskredsen bag Bedre og billigere trafik
• Taxi-området
• Opgaver vedr. miljøregulering og lovregulering af Metrocityringen
• Metrosystemer
• Sydhavnsmetro.

Institutionsansvar:
• Hovedstadens Letbane I/S
• Metroselskabet I/S

Bane- og Luftfartskontoret
Kontorchef
Christian Haxthausen

Opgaver:
• Opgaver vedrørende Banedanmark
• Signalprogrammet
• Anlægs-, elektrificerings-, opgraderings-, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter
• Generelle rammer vedr. jernbanevirksomhed inkl. ny jernbanelov
• Jernbanegods
• Uddannelse inden for jernbane
• Luftfartsområdet

Institutionsansvar:
• Banedanmark
• Naviair
• Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Vej- og Brokontoret
Kontorchef
Lasse Winterberg

Opgaver:
• Øresund og Storebælt.
• Havnetunnel i København.
• Femern Bælt-forbindelsen.
• OPP.
• Dansk-Tysk Transportkommission.
• Rullende planlægning iht. aftale om grøn transportpolitik.
• Vejområdet.
• Investeringsplan
• Roskilde Fjordforbindelsen.
• ITS, cykler og modulvogntog.
• En Kattegat-forbindelse
• Vejlovgivning
• Vejafmærkning
• Parkering

Institutionsansvar:
• Sund og Bælt Holding A/S
• Vejdirektoratet
• Fjordforbindelsen Frederikssund

Internationalt kontor
Kontorchef
Caroline Tastesen

Opgaver:
• EU
• EU-retlige traktatbrudsspørgsmål
• Nordisk og baltisk samarbejde
• Internationale transportspørgsmål
• Sekretariatsbistand ved ministerens besøg i og fra udlandet
• Det transeuropæiske transportnet (TEN-T)
• Connecting Europe Facility (CEF)
• Tidens bestemmelse (sommertid)
• Beredskab
• Cybersikkerhed
• Erhvervstransport (gods- og buskørsel)
• Sekretariatsbetjening af Vejtransportrådet m.fl.
• Køre- og hviletid
• Vejtransport af farligt gods
• Vejpakken
• International Transport Forum (ITF)

Institutionsansvar:
• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lovkontoret
Kontorchef
Lars Damkjær Jespersen

Opgaver:
• Lovprogrammet
• Juridisk rådgivning, herunder VVM/SMV
• Aktindsigt
• Synsområdet
• Juridisk bistand vedr. boliglovgivning
• Ekspropriation

Institutionsansvar:
• Kommissariaterne

Kontraktkontoret
Kontorchef
Rasmus Shermer

Opgaver:
• Statslige trafikkøb på jernbaneområdet
• Kontraktopfølgning i forhold til DSB og DSB S-tog
• Statslige trafikkøb på færgeområdet

Center for Økonomi, HR og Koncernstyring
Afdelingschef
Thomas Jørgensen

Opgaver:
• TRM’s samlede budget, herunder finanslov og aktstykker
• Regnskab, årsrapporter og relation til Finansudvalg og Rigsrevision
• Koncernstyring
• Varetagelse af ejerskabet af selskaber/virksomheder under TRM
• Omdannelse, stiftelse, køb og salg af virksomheder
• Konkurrence- og selskabsretlige spørgsmål samt sammensætning af bestyrelser
• Postregulering
• Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter.
• Statens ejendoms- og bygherrevirksomhed.
• Koncernfælles IT, indkøb og energieffektivisering.
• HR-opgaver i departementet samt koncernfælles HR-spørgsmål
• Sagsstyring og Intern service

Institutionsansvar:
• Bygningsstyrelsen
• Udviklingsselskabet By & Havn I/S
• Bornholmstrafikken Holding A/S
• PostNord AB

Selskabsdirektør: Michael Birch
HR-chef: Erling H. Wulff
Budgetchef: Poul Østergaard
Chef for Økonomistyringsenheden: Pia Mikkelsen
Chef for IT og Service: Erik Stig Hansen